fbpx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019-09-18T16:53:12+00:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

      1.            ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1.1 Με στόχο τη διαχείριση και την ομαλή πραγματοποίηση της συμμετοχής σας στις δραστηριότητές μας, η εταιρία «THINK LEARN CREATE – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (Εθνικής Αντιστάσεως 50), θα συλλέξει και θα χρησιμοποιήσει προσωπικά σας στοιχεία σε ηλεκτρονική ή/και σε έγχαρτη μορφή. Σας ενημερώνουμε ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας συνιστά προτεραιότητα για την εταιρία μας .

1.2 Η παρούσα ενημέρωση στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η Εταιρία διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενα των δεδομένων.

      2.            ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1 Η νόμιμη βάση επί της οποίας στηρίζεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων είναι εν προκειμένω η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της μεταξύ μας συνεργασίας ή/και των εκ του νόμου υποχρεώσεων, ή για τη διαφύλαξη και επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρίας, όπως η επιδίωξη των εκπαιδευτικών μας σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της υφιστάμενης σχέσης συνεργασίας μεταξύ μας.

      3.            ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1 Στην παρούσα δήλωση, η «TLC» ή «Εμείς» ή «η Εταιρία» αναφέρεται στην «THINK LEARN CREATE – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Οι σκοποί καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται και/ή ενδεχομένως κοινοποιούνται σε τρίτους από την Εταιρία, διευκρινίζονται από την παρούσα Πολιτική/Δήλωση Ενημέρωσης.

      4.            ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1 Στο πλαίσιο της υφιστάμενης σχέσης μεταξύ μας, θα συλλέξουμε απλά και ενδεχομένως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων:

(i) Ονοματεπώνυμο, ηλικία, στοιχεία επικοινωνίας του υποκειμένου των δεδομένων και του συμμετέχοντος στις δραστηριότητες ανηλίκου καθώς και άλλα στοιχεία ταυτοποίησης όπως λ.χ. τηλέφωνο (σταθερό και κινητό), fax, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, email.

(ii) Στοιχεία οικονομικής φύσης, όπως στοιχεία πιστωτικών/χρεωστικών καρτών, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών και άλλες σχετικές πληροφορίες χρέωσης.

(iii) Όποιο άλλο στοιχείο γνωστοποιήσετε στην TLC με δική σας πρωτοβουλία κατά της ως άνω επικοινωνίας σας μαζί μας.

(iv) Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών, όπως δεδομένα υγείας (λ.χ. ιατρικές παθήσεις που δύνανται να επηρεάσουν τη συμμετοχή του ανηλίκου στις δραστηριότητές μας) και βιομετρικά δεδομένα (λ.χ. φωτογραφίες και βίντεο του ανηλίκου που συμμετέχει στις δραστηριότητες και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αυτών).

4.2 Δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς στην TLC σχετικά με άλλα πρόσωπα (π.χ. συνεργάτες σας κτλ.) θα τύχουν επεξεργασίας από εμάς σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης. Είστε υπεύθυνοι σχετικά με την ακρίβεια αυτών των δεδομένων και πληροφοριών και πρέπει επίσης εσείς να διασφαλίσετε ότι τα ανωτέρω υποκείμενα είναι ενήμερα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς καθώς και με τον τρόπο που θα τύχουν αυτά επεξεργασίας από την Εταιρία.

      5.            ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο και για τις ανάγκες εξυπηρέτησης και επιμελούς εκτέλεσης της σύμβασης η οποία συνάπτεται με την από μέρους μας αποδοχή της αίτησης εγγραφής στο Πρωτάθλημα ή στα μαθήματα TLC, ή/και για τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της TLC.

5.2 Θα τύχουν επεξεργασίας μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι συναφή και σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας που σχετίζεται με τους σκοπούς και τις νόμιμες δραστηριότητες της Εταιρίας μας, και από την πλευρά μας θα προσπαθούμε πάντα να περιορίζουμε τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο απολύτως αναγκαίο.

5.3 Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τους ενδεικτικά αναφερόμενους σκοπούς:

(i) Διαχείριση σχέσης και παρακολούθηση σχέσης συνεργασίας μας, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας και παρακολούθησης τυχόν χρηματικών συναλλαγών καθώς και για φορολογικούς – λογιστικούς λόγους.

(ii) Για λόγους εσωτερικής λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης ή για στατιστικούς, απολογιστικούς και ιστορικούς λόγους, όπως την έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, την έκδοση επετειακών λευκωμάτων κ.ά.

(iii) Επίσης, θα χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη βελτίωση της λειτουργίας της εταιρίας μας αλλά και για την επικοινωνία μας μαζί σας και την ενημέρωσή σας για τις δραστηριότητες στις οποίες εγγραφήκατε, σύμφωνα πάντα με το πλαίσιο που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

      6.            ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα γίνονται διαθέσιμα μόνο σε αρμοδίως εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της TLC, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης και τη συμμετοχή του ανηλίκου στις δραστηριότητες της Εταιρίας.

6.2 Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας μας ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα εταιρίες παροχής υπηρεσιών φύλαξης, υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφοριών, εξωτερικούς δικηγόρους, εταιρίες ορκωτών ελεγκτών κ.ο.κ., καθώς και σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργαζόμαστε ή ενδέχεται να συνεργαστούμε άμεσα ή έμμεσα για τους παρόντες σκοπούς.

6.3 Οι εν λόγω προμηθευτές μας ενδέχεται να προβούν σε πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για λογαριασμό μας. Απαγορεύουμε στους εν λόγω προμηθευτές να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή και να τις κοινοποιήσουν για οιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας.

6.4 Θα διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται ασφαλώς και καταλλήλως όταν κοινοποιούνται σε εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα.

6.5 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα κοινοποιούνται μόνο σε εκείνα τα τρίτα πρόσωπα που έχουν νόμιμη ανάγκη να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά και έχουν συμβατική υποχρέωση να διασφαλίσουν την προστασία τους.

6.6 Κατ’ εξαίρεση μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθούμε δυνάμει απόφασης/παραγγελίας δικαστικής, ρυθμιστικής ή δημόσιας αρχής.

      7.            ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1 Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται εγκατεστημένοι εντός Ελλάδος.

7.2 Στο πλαίσιο επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, μπορεί να αναθέσουμε την επεξεργασία, ή να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, που είναι εγκατεστημένοι σε χώρες εκτός του ΕΟΧ. Ως εκ τούτου, οι προσωπικές σας πληροφορίες ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που δραστηριοποιείται εκτός ΕΟΧ και εργάζεται για εμάς ή για κάποιον από τους προμηθευτές μας. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί να απασχολείται μεταξύ άλλων στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης.

7.3 Ανεξαρτήτως του σε ποια χώρα κοινοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει αυστηρή ανάγκη προς αυτό και πάντα σύμφωνα με κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας (όπως οι Εγκεκριμένες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες – Standar Contractual Clauses).

7.4 Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των παραπάνω επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση info@tlc-greece.gr.

      8.            ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

8.1 Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για εκείνο το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού συλλογής τους αλλά και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση θα τηρούνται και μετά τη λύση της υφιστάμενης μεταξύ ημών σύμβασης με σκοπό τη συμμόρφωση σε τυχόν εκ του νόμου υποχρεώσεις μας αλλά και για την εξυπηρέτηση των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρίας μας.

8.2 Όπου τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς, θα καταστρέφονται με ασφάλεια.

      9.            ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

9.1 Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός σας να ενημερωθείτε για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες επ’ αυτού.

9.2 Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.

9.3 Στο μέτρο που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της.

9.4 Μπορείτε τέλος να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

9.5 Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας στη διεύθυνση info@tlc-greece.gr.

9.6 Εάν ένα τέτοιο αίτημά σας έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση των υποχρεώσεών σας που πηγάζουν από τους νόμους, κανονισμούς ή τους κώδικες ορθής πρακτικής της TLC, ή σε περίπτωση που η διάθεση πληροφοριών θα είχε ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων άλλου ατόμου, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία.

   10.            ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10.1 Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι θα εφαρμόσουμε μια σειρά από τεχνολογίες και διαδικασίες ασφαλείας για να προστατέψουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε.

   11.            ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

11.1 Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση της Εταιρίας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε μέσα της διεύθυνσης info@tlc-greece.gr.

   12.            ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

12.1 Εάν τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης, θα κοινοποιήσουμε την αναθεωρημένη δήλωση, με ενημερωμένη ημερομηνία αναθεώρησης. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών στη Δήλωση Ενημέρωσης της Εταιρίας, που διαφοροποιούν σημαντικά τις πρακτικές μας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων θα σας ενημερώσουμε μέσω ανάρτησης σχετικής γνωστοποίησης στον εταιρικό ιστότοπο.

 

Τελευταία Αναθεώρηση

Σεπτέμβριος 2019